Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ZakupTo.eu

 

Sklep internetowy ZakupTo.eu jest prowadzony przez:

Valentis – spółka pod firmą Valentis SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP 521-34-02-794, Regon 140610840. KRS nr 0000261541, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 zł wpłaconym w całości.

SŁOWNICZEK:

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresami email podanymi pod adresem https://www.ZakupTo.eu/kontakt.

Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego ZakupTo.eu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie (02-285), przy ul. Szyszkowej 43, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Magazyn nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Valentis podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy ZakupTo.eu – prowadzony przez Valentis sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową ZakupTo.eu.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa: a. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu;
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu;
  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Valentis i dostępne w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności wg. ceny sprzedaży takich produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  7. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego ZakupTo.eu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego ZakupTo.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
  8. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego ZakupTo.eu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
  9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

 • 2. Rejestracja
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu umożliwia Klientowi:
  a. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 3. tworzenie listy zakupów;
 4. przeglądanie historii zamówień;
 5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 6. korzystanie z kodów rabatowych;
 7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 8. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Valentis, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Valentis umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 11. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 12. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 13. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu możesz usunąć konto samodzielnie z poziomu „Moje konto” bądź kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Valentis o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 14. Valentis jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Valentis jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
 15. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 16. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 17. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 18. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 10 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Valentis zgodnie z treścią zamówienia.
 19. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 20. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Valentis. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Valentis zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
 21. Od decyzji Valentis o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Valentis. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

 

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego ZakupTo.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego ZakupTo.eu widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego ZakupTo.eu. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub recenzje nie na temat, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w której zostały zamieszczone – recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
 5. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
 6. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 7. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Valentis z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
 8. Valentis jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy ZakupTo.eu nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Valentis nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego ZakupTo.eu.
 10. Valentis niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Valentis za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, udostępniając utrwalony graficznie dany Materiał, oraz informując, na czym polega naruszenie.
 11. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Valentis z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Valentis bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu Valentis jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Valentis, Sklepu Internetowego ZakupTo.eu lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Zakupto.eu. Udzielona Valentis licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Valentis jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Valentis powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu).
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 • 4. Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, czyli ofertę.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ZakupTo.eu: a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
 3. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Valentis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Valentis może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach znajdujących się w Karcie Produktu.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu nie są cenami obowiązującymi w sklepach i aptekach współpracujących z Valentis na zasadach ogólnych i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać na rynku.

 

 • 5. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. zalogować się do Sklepu Internetowego ZakupTo.eu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 5. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 6. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
 7. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia
 8. wybrać formę płatności i dostawy;
 9. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić potrzebę na otrzymanie faktury VAT. Fakt ten należy zgłosić do Centrum Wsparcia Klienta drogą mailową podając numer zamówienia i numer NIP.
 11. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 12. Valentis nie prowadzi w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu sprzedaży hurtowej. Valentis uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 12 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Valentis za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Valentis warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Valentis oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Valentis niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 14. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Valentis zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Valentis do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Valentis ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Valentis otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Valentis nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Valentis nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.
 15. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Valentis dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 16. Valentis zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 17. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem GLS, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki GLS;
 18. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki GLS lub do Paczkomatu InPost.
 19. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce GLS, za pośrednictwem kuriera GLS lub w Paczkomacie InPost.
 20. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Valentis zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Valentis zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Valentis jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 21. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Valentis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Valentis i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

 • 6. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu w zakładce „Moje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 

 • 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu mogą być opłacone:
 2. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
 3. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.
 4. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 5. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski.
 6. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 7. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym oraz jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Valentis.
 8. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze)
 9. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Valentis pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 niniejszego regulaminu).
 10. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu.
 11. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego ZakupTo.eu.
 12. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

 • 8. Realizacja zamówień
 1. Valentis zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego ZakupTo.eu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep ZakupTo.eu zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 5. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem ZakupTo.eu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W przeciwnym wypadku prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w §10 nie przysługuje Kupującemu.
 6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Sklep ZakupTo.eu, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej
  i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, sklep internetowy zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 8. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Valentis może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Valentis wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

 • 9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
 1. Valentis jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego §9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Valentis w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Valentis, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Valentis i opisem reklamacji w sposób określony poniżej. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną). Reklamacje dostarczane bezpośrednio nie będą rozpatrywane.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Valentis z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Valentis wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Valentis może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Valentis z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Valentis za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Valentis za nabycie danego produktu.
 • 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient (niezależnie od prawa od odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
 2. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
 3. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny kontaktując się w tym celu z Centrum Wsparcia Klienta drogą elektroniczną.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  Zwracany Towar należy przesłać na adres Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu. Zwroty dostarczane bezpośrednio nie będą przyjmowane.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz objęta promocją.
 12. Towar będący Wyrobem medycznym lub Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu Produktu leczniczego lub Wyrobu medycznego jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie.
 • 11. Zwrot należności Klientom
  1. Valentis dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Valentis zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Valentis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Valentis dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu.
  7. Valentis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Valentis należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Valentis numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Valentis takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Valentis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Valentis należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.

 

 • 12. Promocje
 1. Na stronach Sklepu Internetowego ZakupTo.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 3. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 5. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 6. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 7. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 9. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny lub produkt w promocji, rezygnacja Klienta z zamówienia nie jest możliwa.
 10. Promocje w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 11. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 • 13 Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. Formularz kontaktowy;
 3. Newsletter;
 4. Prowadzenie Twojego Konta;
 5. Zamieszczanie opinii o Towarze.
 6. Usługi wskazane w §13 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 8. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie ZakupTo.eu wiadomości do Sprzedawcy.
 9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 10. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie ZakupTo.eu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 11. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 12. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 14. Usługa Prowadzenie Twojego Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony ZakupTo.eu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 15. Klient, który dokonał Rejestracji w każdym czasie może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Twojego Konta
 16. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na stronie ZakupTo.eu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów
 17. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie ZakupTo.eu
 18. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Twojego Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Twojego Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń stronie ZakupTo.eu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Twojego Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Twojego Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Twojego Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym
 • 14 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne
 2. Klient oświadcza, że:
 3. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowi/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 4. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §13 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 5. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
 8. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 9. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
 11. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 12. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 13. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 14. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 15. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §13 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 17. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach serwisu ZakupTo.eu.

 

 • 15. Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu), przetwarzane są przez Valentis Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Valentis, które wymagają podania danych osobowych. Valentis przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usług o których mowa w § 9.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego ZakupTo.eu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

 • 16. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego ZakupTo.eu
  1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego ZakupTo.eu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Valentis:
  2. pisemnie na adres siedziby Valentis (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  3. za pośrednictwem e-maila na adres: reklamacje@valentis.eu (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
  4. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
  5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
  7. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

 • 17. Postanowienia końcowe
 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Valentis nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Valentis, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Valentis, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Valentis.
 5. Valentis dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego ZakupTo.eu były na najwyższym poziomie, jednakże Valentis nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego ZakupTo.eu. Valentis dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu było dokonywane w godzinach nocnych.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Valentisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Valentis w ramach Sklepu Internetowego ZakupTo.eu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy ZakupTo.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy ZakupTo.eu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ZakupTo.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 9. Językiem umów zawieranych z Valentis jest język polski.
 10. Valentis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest: a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 11. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 12. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego ZakupTo.eu;
 13. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 14. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 15. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 16. przeciwdziałanie nadużyciom;
 17. poprawa obsługi Klientów;
 18. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZakupTo.eu.
 19. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Valentis poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 20. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym ZakupTo.eu (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 21. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 22. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej ZakupTo.eu.
Newsteller
Chcesz pierwszy dowiadywać się o promocjach? Zostaw nam swojego maila!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na bloga tworzonego przez naszych specjalistów!

Blog

Nie znalazłeś produktu? Szukaj w kategoriach:

włosy

stawy

ścięgna

mięśnie

odporność

krążenie i obrzęki

kości

gardło

Serce

Darmowa dostawa

od 150 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium