Zwroty i reklamacje

Jeśli zamówiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań możecie odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni, lub zareklamować towar.

W obu przypadkach możecie zrobić to:

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: reklamacje@valentis.eu lub
 • pisemnie na adres: Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

Jeśli decydujecie się Państwo na zwrot towaru, lub jego wymianę - zwracany bądź wymieniany towar należy odesłać na adres Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym dokonano reklamacji/ odstąpiono od Umowy sprzedaży.

Żeby reklamacja/ zwrot przebiegła szybko i sprawnie, przygotowaliśmy dla Państwa szablon zwrotu, z którego możecie skorzystać tutaj >>

 

Valentis Polska Sp. z o.o. dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);
 • uznania reklamacji;
 • nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia;

 

 

Szczegóły reklamacji, rezygnacji i zwrotów:

Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Valentis jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego §9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Valentis w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Valentis, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Valentis i opisem reklamacji w sposób określony poniżej. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną). Reklamacje dostarczane bezpośrednio nie będą rozpatrywane.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Valentis z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Valentis wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Valentis może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Valentis z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Valentis za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Valentis za nabycie danego produktu.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa od odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
 2. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
 3. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego ZakupTo.eu (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny kontaktując się w tym celu z Centrum Wsparcia Klienta drogą elektroniczną.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  Zwracany Towar należy przesłać na adres Magazyn Valentis Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu. Zwroty dostarczane bezpośrednio nie będą przyjmowane.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz objęta promocją.
 12. Towar będący Wyrobem medycznym lub Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu Produktu leczniczego lub Wyrobu medycznego jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie.

Zwrot należności Klientom

 1. Valentis dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
 2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Valentis zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Valentis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Valentis dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu.
 7. Valentis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Valentis należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Valentis numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Valentis takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Valentis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Valentis należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.

Darmowa dostawa

od 150 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium